رسد چون نوبت عفو و شفاعت
ندا آید که "این الفاطمیون؟"